DANH MỤC
v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0500) 6585986
Hiệu trưởng
truongtomdrak@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
(0500) 6585986
Quản trị website
0963574568
Bộ giáo dục Sơ giáo dục ĐăkLăk Bài tham luân phương pháp học tập tốt Kế hoạch Hội thi ATGT năm học 2015-2016 Đại hội Đoàn trường Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016 – 2017
VĂN BẢN
Kế hoach thanh tra sở

Căn cứ Công văn số 4190/BGDĐT-TTr ngày 17/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2015-2016;

      UBND TỈNH ĐẮK LẮK          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số: 603/QĐ-SGDĐT                           Đắk Lắk, ngày 03 tháng 9  năm 2015

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm học 2015-2016

 


GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ Công văn số 4190/BGDĐT-TTr ngày 17/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2015-2016;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm học 2015-2016 của Thanh tra Sở (có Danh mục các cuộc thanh tra kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng, ban thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                          

- Như Điều 3;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu: VT, TTr.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Phan Hồng

THÔNG BÁO
VIDEO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Số lượt truy cập 1394920
Đang trực tuyến 1167