DANH MỤC
v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0500) 6585986
Hiệu trưởng
truongtomdrak@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
(0500) 6585986
Quản trị website
0963574568
Bộ giáo dục Sơ giáo dục ĐăkLăk Bài tham luân phương pháp học tập tốt Kế hoạch Hội thi ATGT năm học 2015-2016 Đại hội Đoàn trường Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016 – 2017
CHI BỘ ĐẢNG
Mẫu kiểm tra Đảng viên theo điều 30 điều lệ đảng
Hướng dẫn kiểm tra Đảng viên theo điều 30 điều lệ Đảng, 
 

ĐẢNG BỘ ………………     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ…………………..

                                                 M’drak, ngày 20 tháng 12 năm 20......

KẾ HOẠCH

Kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 2012

- Thực hiện Điều 30, Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cơ quan ……………….. lần thư V;

- Chi uỷ Chi bộ Cơ quan ……… quyết định kế hoạch kiểm tra, giám sát của Chi bộ năm 2011, như sau:

A-VỀ NỘI DUNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT

- Về thực hiện 4 nhiệm vụ của người đảng viên, theo Điều 2, Chương I, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Việc thực hiện Quy định số 115-QĐ/TW ngày 07/12/2007 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

- Kiểm tra việc khắc phục, sưa chữa khuyết điểm đối với những đảng viên đã được kiểm tra đảng viên chấp hành trước đó.

B-ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN  KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Về số lượt đảng viên được kiểm tra, giám sát: Trong năm được kiểm tra ít nhất 08 đồng chí (Trên 50% tổng số đảng viên)

Gồm các đồng chí và thời gian kiểm tra, giám sát cụ thể như sau:

1-Tháng 1/2011: Đồng chí …………………….

2-Tháng 3/2011: Đồng chí …………………..

3-Tháng 4/2011: Đồng chí …………………….

4-Tháng 5/2011: Đồng chí …………………

5-Tháng 6/2011: Đồng chí …………………

6-Tháng 7/2011: Đồng chí ……………

7-Tháng 8/2011: Đồng chí …………………..

8-Tháng 9/2011: Đồng chí ……………………….

9- Tháng 9/2011: Đồng chí …………………….

Về nội dung kiểm tra từng đảng viên tuỳ tình hình thực tế Chi uỷ Chi bộ quyết định kiểm tra cụ thể và với từng trường hợp khi cần.

C-VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Đối với Chi uỷ, Chi bộ

Trên cơ sở kế hoạch, giám sát, tuy theo từng nội dung ứng với từng đối tượng kiểm tra, Chi uỷ Chi bộ ra Quyết định kiểm tra hoặc đề nghị Đảng ủy……. ra quyết định kiểm tra, hướng dẫn cho đảng viên được kiểm tra chuẩn bị Bản tự kiểm tra chấp hành, bố trí thời gian sinh hoạt Chi bộ để tiến hành kiểm tra đảng viên chấp hành theo thời gian đã xác định.

2-Đối với đảng viên được kiểm tra

Những đảng viên được kiểm tra phải chấp hành nghiêm túc sự kiểm tra của Đảng, có trách nhiệm chuẩn bị bản tự kiểm tra theo nội dung được giới thiệu để báo cáo trước hội nghị của Chi bộ.

                                                                    T/M CHI BỘ

Nơi nhận                                                           BÍ THƯ   

- UBKT Đảng uỷ ………..( thay báo cáo)

- Lưu Chi uỷ;                                                     Lê Văn A

 

 

 .....................................................................

 

 


 

 

ĐẢNG BỘ ………………………  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ ……………………………..

                            *                        M’drak, ngày11 tháng 12  năm …………..

 Số  30- QĐ/CB

 

QUYẾT ĐỊNH

Kiểm tra đảng viên chấp hành đối với đồng chí ……

đảng viên Chi bộ ……

-------

- Căn cứ Điều 30, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

 - Căn cứ Kế hoạch kiểm tra năm …….của Chi bộ ……………………;

CHI UỶ CHI BỘ …………………………………………

QUYẾT ĐỊNHĐiều I: Kiểm tra đảng viên chấp hành đối với đồng chí ………., đảng viên Chi bộ …………………………………………

- Nội dung kiểm tra: việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kiêm trách được giao.

- Thời điểm kiểm tra: từ tháng 3/2009 đến nay.

- Thời gian tiến hành: trong tháng 12-2009.

Điều II:  Yêu cầu đồng chí ………….. căn cứ nội dung kiểm tra nói trên để viết Bản tự kiểm tra theo hướng dẫn (gửi kèm theo quyết định này) và thực hiện theo quy trình kiểm tra đảng viên chấp hành.

ĐIỀU III:  ĐỒNG CHÍ... CĂN CỨ QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH KỂ TỪ NGÀY KÝ.

 

T/M CHI BỘ

Nơi nhận:                                                       BÍ THƯ

-Như Điều III ( để thi hành)    

-Lưu HS cuộc kiểm tra.

-Lưu Chi uỷ.

                                                                    Nguyễn Văn A


 

 .........................................................

 

 

ĐẢNG BỘ ……………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ …………………………………

                                *                   M’drak, ngày …. tháng 8 năm ………….

Số …..- HD/CB 

HƯỚNG DẪN

viết Bản tự kiểm tra đảng viên chấp hành đối với đồng chí ……………………

 đảng viên Chi bộ …………………………………….. Thực hiện quyết định số …….-QĐ/ĐUK, ngày .../ .. /20... của ……………. về việc " kiểm tra đảng viên chấp hành đối với đồng chí ……………. Chi ủy Chi bộ hướng dẫn viết Bản tự kiểm tra đảng viên chấp hành, như sau:

1- Mục đích

Thông qua kiểm tra giúp cho đảng viên được kiểm tra thấy rõ những ưu điểm để phát huy, những thiếu sót, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa, rút kinh nghiệm trong quá trình công tác tiếp theo, đồng thời đề ra biện pháp khắc phục, sửa chữa; ngăn ngừa vi phạm.

2- Yêu cầu đối với đảng viên Nguyễn Văn A

Làm Bản tự kiểm tra theo nội dung đã ghi trong quyết định, gửi cho Chi ủy trước ngày 01/ 3 / 2009 (trước khi chi bộ sinh hoạt).

Với tinh thần tự giác, nêu cao tinh thần tự phê bình, Bản tự kiểm tra phải đánh giá một cách nghiêm túc về những ưu, khuyết điểm của bản thân theo những nội dung được kiểm tra; tìm ra nguyên nhân của những ưu, khuyết điểm, yếu kém; đồng thời đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa khuyết, nhược điểm; Và những đề nghị, kiến nghị, đề xuất (nếu có). (Theo mẫu Bản tự kiểm tra đảng viên chấp hành, gửi kèm theo Hướng dẫn này).

Đề nghị đồng chí thực hiện theo đúng tinh thần Hướng dẫn này.

                                                            

                                                                   T/M CHI BỘ

Nơi nhận:                                                         BÍ THƯ        

- Đồng chí …….(để thực hiện);                                                     

- Lưu hồ sơ cuộc KT;

-Lưu VT                            
THÔNG BÁO
VIDEO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Số lượt truy cập 1394953
Đang trực tuyến 1200