DANH MỤC
v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0500) 6585986
Hiệu trưởng
truongtomdrak@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
(0500) 6585986
Quản trị website
0963574568
Bộ giáo dục Sơ giáo dục ĐăkLăk Bài tham luân phương pháp học tập tốt Kế hoạch Hội thi ATGT năm học 2015-2016 Đại hội Đoàn trường Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016 – 2017
Tuyển sinh - Đào tạo
Quyết định - Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2016 - 2017

 Quyết định - về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm học 2016 – 2017

 

 

 

 

 

 

UBND TỈNH ĐẮK LẮK              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số: 341/QĐ-SGDĐT         Đắk Lắk, ngày 12 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm học 2016 – 2017

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

Căn cứ Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo;

           Căn cứ Quyết định số 3277/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2016;

           Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-SKHĐT ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2016;

Xét đề nghị của ông Trưởng Phòng Kế hoạch và Tài chính Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

        Điều 1. Giao kế hoạch năm học 2016 - 2017 cho các trường THPT công lập, các trường PTDT nội trú,  các TTGD thường xuyên và kế hoạch định hướng năm học 2016 – 2017 cho các trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục như biểu đính kèm.

Điều 2. Các trường THPT, các trường PTDT nội trú, các TTGD thường xuyên có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch được giao. Các phòng chuyên môn của Sở có trách nhiệm phối hợp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch theo đúng chức năng nhiệm vụ.

Đối với một số đơn vị đóng trên địa bàn giáp ranh giữa các huyện: nếu học sinh có nhu cầu đăng kí tuyển sinh vào đơn vị, yêu cầu báo cáo bằng văn bản để Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét giải quyết.

Đối với các đơn vị giáo dục loại hình tư thục, dân lập: chỉ tiêu kế hoạch mang tính định hướng, các đơn vị tùy tình hình thực tế có thể tăng giảm số lượng tuyển sinh. Tuy nhiên phải đảm bảo cơ sở vật chất, đội ngũ,...theo đúng Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục; Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng Phòng Kế hoạch và Tài chính Sở, Hiệu trưởng các trường THPT, PTDT nội trú, Giám đốc các TTGD thường xuyên, và trưởng các phòng, ban thuộc Sở có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:             GIÁM ĐỐC  

- Như Điều 3; (Đã kí)          

- Lưu VT, KHTC.  Phạm Đăng Khoa

Chỉ tiêu tuyển sinh 2016 - 2017 

 

THÔNG BÁO
VIDEO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Số lượt truy cập 1394839
Đang trực tuyến 1086